Electrochemistry

Publication Date (Web)    
April 10, 2019 Electrooxidative 1,2-Bromoesterification of Alkenes with Acids and N-Bromosuccinimide Chao Wan†, Ren-Jie Song*† , and Jin-Heng Li*†‡ † Key Laboratory of Jiangxi Province for Persistent Pollutants Control and Resources Recycle, Nanchang Hangkong University, Nanchang 330063, China ‡ State Key Laboratory of Chemo/Biosensing and Chemometrics, Hunan University, Changsha 410082, China Org. Lett., 2019, 21 (8), pp 2800–2803
DOI: 10.1021/acs.orglett.9b00771
April 4, 2019 Electrochemical Semipinacol Rearrangements of Allylic Alcohols: Construction of All-Carbon Quaternary Stereocenters Jun-Chen Kang, Yong-Qiang Tu, Jia-Wei Dong, Chao Chen, Jia Zhou, Tong-Mei Ding, Jian-Tao Zai, Zhi-Min Chen* , and Shu-Yu Zhang* Shanghai Key Laboratory for Molecular Engineering of Chiral Drugs & School of Chemistry and Chemical Engineering, Key Laboratory for Thin Film and Microfabrication of Ministry of Education, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, P.R. China Publication Date (Web): Org. Lett., 2019, 21 (8), pp 2536–2540 DOI: 10.1021/acs.orglett.9b00263
Feb 20, 2019 Electrooxidative Amination of sp2 C–H Bonds: Coupling of Amines with Aryl Amides via Copper Catalysis
Subban Kathiravan* , Subramanian Suriyanarayanan, and Ian A. Nicholls*
Org. Lett.,
2019, 21 (7), pp 1968–1972
DOI: 10.1021/acs.orglett.9b00003
Jan 25, 2019 Electrochemically Promoted Nickel-Catalyzed Carbon–Sulfur Bond Formation
Yang Wang , Lingling Deng, Xiaochen Wang, Zhengguang Wu, Yi Wang* , and Yi Pan
ACS Catal.,
2019, 9 (3), pp 1630–1634
DOI: 10.1021/acscatal.8b04633
Jan 23, 2019 One-Pot Electrochemical Nickel-Catalyzed Decarboxylative Sp2–Sp3 Cross-Coupling
Takaoki Koyanagi, Ananda Herath, Ashley Chong, Maxim Ratnikov, Andrew Valiere, Jim Chang, Valentina Molteni, and Jon Loren*
Org. Lett.,
2019, 21 (3), pp 816–820
DOI: 10.1021/acs.orglett.8b04090
Jan 18, 2019 Electrochemical oxidative C–H/S–H cross-coupling between enamines and thiophenols with H2 evolution
Dandan Li,a Shuaibing Li,a Chong Peng,a Lijun Lu,b Shengchun Wang,b Pan Wang,b Yi-Hung Chen,b Hengjiang Congb and Aiwen Lei*b
Chem. Sci.,
2019,10, 2791-2795
10.1039/C8SC05143G
Jan 15, 2019 Electrochemically Oxidative C–C Bond Cleavage of Alkylarenes for Anilines Synthesis
Yeerlan Adeli†, Kaimeng Huang†, Yujie Liang†, Yangye Jiang§, Jianzhong Liu†, Song Song† , Cheng-Chu Zeng*§ , and Ning Jiao*
ACS Catal.,
2019, 9 (3), pp 2063–2067
DOI: 10.1021/acscatal.8b04351
Jan 8, 2019 Electrochemically Induced Intermolecular Cross-Dehydrogenative C–O Coupling of β-Diketones and β-Ketoesters with Carboxylic Acids
Oleg V. Bityukov†, Olesya K. Matveeva†‡, Vera A. Vil’†, Vladimir A. Kokorekin†§, Gennady I. Nikishin†, and Alexander O. Terent’ev*
J. Org. Chem.,
2019, 84 (3), pp 1448–1460
DOI: 10.1021/acs.joc.8b02791
Jan 4, 2019 Multifunctionalization of Unactivated Cyclic Ketones via an Electrochemical Process: Access to Cyclic α-Enaminones
Kangfei Hu†, Peng Qian†, Ji-Hu Su‡, Zhibin Li†, Jiawei Wang†, Zhenggen Zha*†, and Zhiyong Wang*† †
J. Org. Chem.,
2019, 84 (3), pp 1647–1653
DOI: 10.1021/acs.joc.8b02930
02 Jan 2019 Electrochemical benzylic oxidation of C–H bonds
Jason A. Marko,a Anthony Durgham,a Stacey Lowery Bretza and Wei Liu*a

Chem. Commun.,
2019, 55, 937-940
10.1039/C8CC08768G

Dec 14, 2018 Electrochemical Hydrogenation with Gaseous Ammonia
Dr. Jin Li Lingfeng He Xu Liu Prof. Xu Cheng Prof. Guigen Li
:
Angew.Chem. Int. Ed.
Volume 58, Issue 6 February 4, 2019 Pages 1759-1763
https://doi.org/10.1002/anie.201813464
Dec 11, 2018 Simple electrochemical reduction of nitrones to amines
Eduardo Rodrigoa and Siegfried R. Waldvogel*a
Chem. Sci.,
2019, 10, 2044-2047
10.1039/C8SC04337J